ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BEVEILIGINMARKT.NL

Datum: 22 februari 2012

Gebruik

Beveiligingmarkt.nl is een uitgave van Security XL. Op alle uitgaven, publicaties, correspondentie, aanbiedingen en leveringen van Security XL, alsmede de nieuwsbrieven, inschrijvingen of andere faciliteiten van de websites worden u aangeboden onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Security XL en alle voorwaarden, bepalingen en mededelingen zoals vermeld op de verschillende websites. In geval van conflict prevaleren de algemene voorwaarden van Security XL. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Advertentietegoed

Voor sommige advertenties moet u betalen. Niet gebruikt advertentietegoed onder de 100 euro, is niet inwisselbaar voor contant geld en kan niet terug gestort worden. Omdat we hierop geen uitzonderingen kunnen maken, adviseren we u hier rekening mee te houden bij het bestellen van advertentietegoed. Saldo van 100 euro of meer, dat tevens niet meer dan een jaar oud is, kunt u terug laten storten op uw rekening. Hiervoor brengen echter wel administratiekosten in rekening. Er zit verder geen beperking aan de houdbaarheid van uw tegoed voor het gebruik op de website.

Privacy

Voor het plaatsen van advertenties is registratie van uw e-mailadres noodzakelijk. De e-mail kan, naast de door u gevraagde informatie, incidenteel informatie over andere activiteiten van Security XL bevatten. Beveiligingmarkt.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft zorgvuldig worden behandeld, en zonder uw toestemming niet aan derden worden verstrekt. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde webservers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. U bent op ieder gewenst moment in staat om uw gegevens in te zien. Beveiligingmarkt.nl behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als de privacyverklaring ingrijpend wordt gewijzigd, meldt Beveiligingmarkt.nl dit op de website.

Beveiligingmarkt.nl bevat links naar andere sites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en stelt zich niet aansprakelijk voor de privacyregels die worden gebruikt door de beheerders van deze sites.

De advertenties die worden weergeven op deze website, worden onder andere op basis van het bezoek van onze website en andere sites op internet gegenereerd. Gebruikers van de website die dit niet op prijs stellen kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentienetwerk van Google te gaan.

Berichten

Op Beveiligingmarkt.nl wordt content / advertenties geplaatst die door derden zijn aangeboden. Inzendingen mogen ongeacht de duur of lengte ervan geen inbreuk plegen op rechten van andere, waaronder bijvoorbeeld auteursrechten, merkenrechten of enig ander recht van intellectueel eigendom, u bent persoonlijk verantwoordelijk voor alles wat u via deze website publiceert of laat publiceren.

Wanneer u foto's of video's uploadt of berichten verstuurt via de website of reacties plaatst op de website, wordt uw naam of accountnaam aan andere gebruikers getoond. Het materiaal mag op geen enkele manier kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk zijn. Met het inzenden garandeert u dat de foto, video of ander materiaal zelf heeft gemaakt of dat u de volledige rechten bezit om aan onze voorwaarden te voldoen. U garandeert tevens dat het materiaal een getrouwe weergave van de werkelijkheid is (niet gemanipuleerd of bewerkt), dat u door of bij het maken van het materiaal geen strafbaar feit heeft gepleegd of inbreuk heeft gepleegd op rechten van derden, dat u dat evenmin doet door het materiaal aan Beveiligingmarkt.nl te leveren.

Beveiligingmarkt.nl besteedt zorg aan de actualiteit van alle door haar gepubliceerde data. Alle ideeën en/of materialen, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie dat u naar Beveiligingmarkt.nl verstuurt via de website of per e-mail, kan via internet en andere mediakanalen worden gedistribueerd en worden bekeken. De inzender blijft auteursrechthebbende op het materiaal en verleent aan Beveiligingmarkt.nl een onbeperkte wereldwijde niet- exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van het materiaal al dan niet in bewerkte vorm middels welke media dan ook via alle huidige en toekomstige technische middelen. Beveiligingmarkt.nl is gerechtigd deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige (royalty) vergoeding verschuldigd te zijn.

Beveiligingmarkt.nl behoudt tevens het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Beveiligingmarkt.nl zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden en mag deze ter publicatie doorleveren aan derden.

De inzender vrijwaart Beveiligingmarkt.nl tegen elke aanspraak van derden. Beveiligingmarkt.nl accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de inzender zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van het door de gebruiker beschikbaar gesteld materiaal.

Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te vermijden. Mocht u iets op onze site zien staan dat welke manier dan ook inbreuk maakt op andermans rechten, of kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk is, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons meldt.

Copyright

Alle handelsmerken en auteursrechten op Beveiligingmarkt.nl horen toe aan hun gewaardeerde eigenaars. De afbeeldingen, foto's en teksten van Beveiligingmarkt.nl zijn auteursrechtelijk beschermd door de Auteurswet 1912 en internationale auteursrechten. Op alle afbeeldingen, foto's en teksten berust het auteursrecht bij Security XL. Alle rechten op de foto, waaronder het zogenaamde copyright, zijn beschermd. In geen geval mag de afbeelding zonder schriftelijke toestemming van Security XL worden gereproduceerd of openbaar gemaakt. Bij constatering van gebruik zonder toestemming zal altijd leiden tot vervolging. Wilt u toch een foto en/of stukken tekst gebruiken, neemt u dan contact op met Security XL.

Aansprakelijkheid

Wij kunnen er niet voor instaan dat enige informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Gebruikers van Beveiligingmarkt.nl worden altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van de via Beveiligingmarkt.nl verkregen informatie. De informatie wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Security XL alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. We doen ons uiterste best om onze website degelijk te beveiligen, en informatie accuraat weer te geven maar zijn niet aansprakelijk voor schade geleden door leden of derden, voortvloeiende uit het gebruik van de website.

Leden kunnen via de website met elkaar te communiceren, we zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van door leden zelf verstrekte persoonlijke informatie uit hun profiel, van persoonlijke informatie die leden via website met elkaar delen, of voortvloeiend uit een andere vorm van communicatie van de leden, al dan niet via de website. We zijn niet aansprakelijk voor het hinderlijk gedrag van leden of bezoekers ten opzichte van een ander.

Contact

Voor contact kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website.


Links: www.security-xl.nl/voorwaarden